Batenstein en H2O combifoto

Het maatschappelijk initiatief WoerdenSport bestaat 5 jaar en kijkt zeer tevreden terug op deze succesvolle periode. Ook de komende periode van 5 jaar ziet er positief uit. Het bestuur van WoerdenSport heeft echter geconcludeerd dat op de langere termijn een nieuw multifunctioneel zwembad gewenst is en verdere professionalisering van de organisatie noodzakelijk is.

Per 1 juli 2015 heeft het maatschappelijke initiatief WoerdenSport het beheer en de exploitatie van de zwembaden – Batenstein in Woerden en Recreatiecentrum H2O in Harmelen – op zich genomen voor een periode van 10 jaar. In 2020 wordt het 5-jarig jubileum gevierd. Jac Eekhof, voorzitter van het bestuur: ‘De eerste 5 jaar zijn uitstekend verlopen en we hebben onze doelstellingen meer dan gehaald en ook nog BatensteinBuiten gerealiseerd. WoerdenSport is dan ook een groot succes. Ook de tweede 5 jaar zien wij positief tegemoet’.

Het bestuur van WoerdenSport is inmiddels bezig met de (niet zo verre) toekomst, de periode vanaf 2025, waarvoor tijdig nieuwe afspraken met de gemeente moeten worden gemaakt. Jac Eekhof: ‘Door de sterke groei die WoerdenSport de achterliggende 5 jaar heeft gerealiseerd, is de huidige structuur met vrijwillige, onbezoldigde bestuursleden op de langere termijn niet houdbaar. Dit bestuur vormt nu de directie en voert (te) veel operationele taken uit. Gegeven de voorliggende uitdagingen worden de financiële en persoonlijke verantwoordelijkheden steeds groter. Verdere professionalisering van de organisatie is noodzakelijk’.

Modernisering en uitbreiding van de huidige zwembaden biedt onvoldoende groeikansen en weinig voordelen. WoerdenSport pleit dan ook voor een nieuw multifunctioneel zwembad op een centrale plek in de gemeente Woerden. Als voordelen worden genoemd: voldoen aan moderne recreatieve zwembadbehoefte en aan beweeg- en sporteisen, maximale efficiëntie van inzet van mensen en middelen, en een verantwoorde exploitatie. Ook kan dan het nieuwe zwembad volledig voldoen  aan de sterk toegenomen klimaat- en milieueisen.

WoerdenSport wil zich ook omvormen tot een sportbedrijf waarin beheer en exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties, inclusief het zwembad, worden samengebracht. De bredere organisatie kan dan professioneler en effectiever worden aangestuurd. Voorts kan goed ingespeeld worden op het sport- en beweegbeleid van de gemeente, de geplande toename van het aantal inwoners en de veranderende behoefte, waaronder meer recreatief sporten en bewegen.

Jac Eekhof: ‘Om op een professionele manier na 2025 als WoerdenSport verder te kunnen, moeten deze twee beleidslijnen verder worden uitgewerkt om tijdig besluiten te kunnen nemen. Wij gaan daarom in gesprek met B&W en de Gemeenteraad, maar ook met de Woerdense (sport)gemeenschap. Op 18 juni 2020 vindt al, ook in het kader van ons eerste lustrum, het symposium ‘Maatschappelijk beheer en exploitatie van sportaccommodaties’ plaats in de vernieuwde H2O Zalen in Harmelen. En uiteraard is het 5-jarig bestaan een goede reden voor een klein feestje met onze bezoekers en onze medewerkers’.